Wat kost ISO 9001 certificering invoeren en ISO certificatie van uw organisatie?

KOSTEN ISO 9001 CERTIFICERING

 

Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 is de internationaal erkende norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen en organisatieprocessen.

De kosten van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering introduceren invoeren en implementeren in de organisatie, voldoen aan de NEN-EN-ISO 9001:2015 normeisen voor kwaliteitsmanagement en het realiseren van continue procesverbetering en tevreden klanten kan worden opgedeeld in drie posten. Deze verschillende factoren die de uitkomst beïnvloeden zijn:

 1. uitgaven voor kosten van inhuur van het adviesbureau dat u coacht bij de invoering van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering. De offerte bevat een berekening van het aantal te besteden uren;
 2. een inschatting van het benodigde budget voor de (zeer beperkte) tijd die u zelf besteedt aan het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering invoeringstraject op aanwijzing van het adviesbureau. Het resultaat op de begroting is het verschil tussen de ter verwachten extra inkomsten en de benodigde / te betalen middelen; en
 3. de kosten voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie instelling die de certificatie-audit uitvoert. 

Deze kosten en uitgaven die u voor de invoering van NEN-EN-ISO 9001:2015 betaalt aan het adviesbureau, de kosten en uitgaven voor de certificatie door de certificatie instelling die het ISO certificaat levert en de kosten aan tijd die u of uw organisatie nog besteed aan de opzet en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem kunt u HIER vinden.

De indirecte kosten voor ISO 9001 certificering, de tijdsbesteding om invulling te geven aan alle normeisen, blijft beperkt tot de tijd die u of de medewerkers in uw organisatie, besteden aan het beantwoorden van onze vragen. Wij zorgen dat deze tijdsbesteding minimaal is, door de inzet van ervaren adviseurs die aan een half woord genoeg hebben om binnen korte tijd uw kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en gereed te maken voor ISO 9001 certificering.

U kunt met een financieel betaalbaar budget NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering introduceren invoeren en implementeren waarbij onze inschatting is dat uw kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk, voor de start van onze werkzaamheden, al voor 75 % tot 80 % voldoet aan de eisen van deze norm.

In de kosten die wij berekenen voor invoering van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering zijn inbegrepen de kosten voor het schrijven van een digitaal kwaliteitshandboek als overzicht van alle kwaliteitssysteem activiteiten.

Wij berekenen ook geen kosten voor de uitvoering van de eerste, voor ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen certificering verplichte, interne audit binnen uw bedrijf.

ISO 9001 certificering van uw kwaliteitsmanagementsysteem vraagt een beetje tijd, moeite en geduld, maar realiseert een continue verbetering van de organisatieprocessen, een hoge kwaliteit van producten en diensten en daarmee verbetering van klanttevredenheid en klantloyaliteit. De investering in ISO 9001 certificering levert tijdwinst voor het management door een betere bestuurbaarheid van de organisatie en zorgt voor betere financiële resultaten. 

De kosten van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering, met hulp en coaching door adviesbureau ISOMANAGEMENT, voor een startende ondernemer, freelancer of ZZP'er met 1 of 2 fte,  bedragen aan financiële kosten en uitgaven van opzet, invoering en implementatie van NEN-EN-ISO 9001:2015 circa € 2.000,= euro tot € 2.400,= euro.
De kosten voor NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering invoeren voor een handelsbedrijf of logistieke onderneming van 30 tot 40 werknemers en één vestiging met adviesbureau ISOMANAGEMENT bedraagt vanaf € 5.200,= euro tot circa € 7.500,= euro.
De kosten voor ISO 9001 certificatie door een geaccrediteerde certificatie instelling en het behalen van het certificaat kunt u HIER vinden.

betaalbare hulp en advies bij iso certificering

ISOMANAGEMENT zorgt voortvarend, moeiteloos en tegen betaalbare prijzen, voor een bruikbaar praktisch functioneel én eenvoudig te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem dat na invoering voldoet aan de ISO certificering normeisen van de internationaal erkende ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement.

Lees meer over ons

De belangrijkste ISO certificeringen

ISO 9001 kwaliteit certificering

ISO 9001 is de internationale norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen en zorgt voor continue verbetering van de organisatieprocessen, een deugdelijke, hoogwaardige kwaliteit van producten en diensten en daarmee verhoging van klanttevredenheid. Deze standaard is de wereldwijd meest bekende norm voor managementsystemen. Het certificaat is een onpartijdige bevestiging van het voldoen aan de eisen voor betrouwbaarheid.

ISO 9001

ISO 14001 MILIEU certificering

De ISO 14001 norm voor milieumanagement is de organisatie in staat milieuverbeteringen door te voeren. Deze ISO certificatie norm betekent in de praktijk bijvoorbeeld acties om afval te verminderen, uitstoot en energieverbruik te verlagen en bij nieuwe ontwikkelingen milieubelasting mee te laten wegen.

ISO 14001

ISO/IEC 27001 DATA VEILIGHEID certificering

ISO/IEC 27001 is een wereldwijd erkende norm met certificering eisen voor verbetering van data veiligheid en integriteit. Deze ISO/IEC norm stelt eisen waaraan de organisatie moet voldoen om te werken conform de voorschriften en beheersmaatregelen voor data veiligheid in de ISO 27002 norm.

ISO 27001

ISO 45001 ARBO CERTIFICERING

ISO 45001 is een wereldwijd erkende norm voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en gezondheid van alle personeel en eventuele ingeleende werknemers. De kosten voor het aantoonbaar voldoen aan de normeisen en het behalen van het ISO 45001 certificaat blijven beperkt.

ISO 45001

VCA VEILIGHEID CERTIFICERING

VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is geen ISO norm maar een nationale checklist voor alle ondernemingen die werk (laten) uitvoeren. Met het aantoonbaar voldoen aan de certificaat eisen laat u als organisatie zien dat u de risico's ten aanzien van veiligheid en gezondheid en milieu beheerst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

VCA certificering

HR EN ORGANISATIE ADVIES EN HULP

HR (Human Resource management) zorgt voor uw mensen als het meest kostbare kapitaal dat uw onderneming onderscheidt van anderen. HR organisatie advies en ondersteuning en een betrouwbaar partner zijn vraagt ook betrouwbaar personeel en aantoonbaar voldoen aan de wet- en regelgeving op dat gebied.

HR - Organisatie

WAT IS ISO 9001 CERTIFICERING?


ISO 9001 certificering

Het internationale ISO 9001 certificaat betekent voor een organisatie optimalisatie van de organisatieprocessen, deugdelijke hoogwaardige producten en diensten en daarmee verbetering van klanttevredenheid en geeft als resultaat de volgende voordelen:

 • Het ISO 9001 certificaat is een bevestiging en dient als bewijs en schriftelijke verklaring van conformiteit en overeenstemming met de in de norm voor kwaliteitsmanagement vastgestelde voorwaarden en vereenvoudigt het verkoopproces;
 • Een ISO gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om het bedrijf te leiden en te sturen met als doel het bereiken van de organisatiedoelstellingen;
 • Een ISO gecertificeerde organisatie meer bereikt haar doelstellingen door de hoogwaardige kwaliteit, deugdelijkheid en betrouwbaarheid van producten en diensten te verzekeren;
 • Kwaliteit betekent in dit verband dat de eigenschappen of kenmerken van producten en diensten voldoen aan eisen die van te voren door klanten zijn vastgesteld;
 • Een ISO gecertificeerde organisatie zorgt met er met ontinue kwaliteitsverbetering voor dat ook wensen en verwachtingen van klanten en prospects worden meegnomen in die deugdelijkheid;
 • Het ISO certificaat laat zien dat uw organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem gebruikt dat processen stap voor stap verbetert zodat de procesactiviteiten efficient op elkaar aansluiten en de processen met gebruik van minimale middelen kunnen worden uitgevoerd;
 • Het ISO certificaat verhoogt de status, verbetert het niveau van vakmanschap expertise en kennis binnen de organisatie;
 • ISO certificering geeft een leidraad in het voldoen aan de actuele wet en regelgeving, verdragen en regelingen die van toepassing kunnen zijn op de producten en diensten van de organisatie;
 • ISO 9001 certificering van uw kwaliteitsmanagementsysteem bevestigt bij een positieve beoordeling dat uw bedrijf de processen werkwijzen en procedures continu verbeterd en daarmee de efficiency en doeltreffendheid optimaliseert;
 • Deze optimalisatie Bij ISO gecertificeerde organisaties geldt voor alle afdelingen zoals verkoop, ontwerp en ontwikkeling, werkvoorbereiding, inkoop, productie en wat voor afdelingen binnen uw organisatie ook actief zijn;
 • ISO 9001 certificering vraagt het uitvoeren van interne audit ter controle op een goede werking en betrouwbare functionaliteit van het kwaliteitssysteem en als instrument voor verbetering van de goede werking.

De ISO 9001 certificering invoeren heeft vele voordelen en geen aanwijsbare nadelen. De kosten voor ISO certificering die soms worden genoemd als nadelen voor invoering van kwaliteitsmanagementsystemen voor ISO 9001 certificatie wegen niet op tegen de voordelen omdat nieuwe opdrachten veel meer opleveren dan de in de ISO 9001 certificering te investeren kosten.

ISO 9001 

ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen waaraan de organisatie moet voldoen voor certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. De ISO 9001 norm is opgesteld en ontwikkeld door de International Standardization Organization in Zurich Zwitserland en wordt wereldwijd bij alle soorten organisaties in elke sector en branche toegepast. De ISO 9001 is een kwaliteitsnorm voor certificering, certificatie en verlening van het ISO certificaat door een certificeringsinstelling. Deze certificering verloopt via een beoordelingsaudit van conformiteit van de organisatie met de regels en eisen voor kwaliteitsmanagement van de ISO norm die wordt gebruikt als richtlijn en maatstaf voor het controleren, evalueren, beoordelen en vergelijken van organisaties. Het ISO certificaat staat voor continue verbetering van processen, geeft de klant de bevestiging van de betrouwbaarheid van uw producten en diensten en zorgt daarmee voor verbetering van de klanttevredenheid.

ISO 9001 is opgebouwd volgens de HLS structuur waaraan elke nieuwe internationaal geldige ISO norm moet voldoen. Deze structuur is een eenduidige basisstructuur met een indeling in hoofdstukken paragrafen en onderwerpen die integratie van kwaliteitsmanagementsystemen in organisaties eenvoudiger maakt.
Naast de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen moeten ook de ISO 27001 norm, de ISO 14001 norm en de ISO 45001 norm deze indeling gebruiken.
ISO 9001 certificering is een externe controle, beoordeling analyse in de vorm van een audit waarbij een geaccrediteerd en geautoriseerd certificatie bureau onderzoekt beoordeelt en verifieert of de organisatie voldoet aan de internationaal door alle organisaties geaccepteerde normeisen voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Werken volgens de regels en voorwaarden van de ISO 9001 norm en gebruik maken van deze wereldwijd gebruikt kwaliteitsmanagementsystemen voor organisaties levert tevreden loyale klanten en opdrachtgevers. Loyale klanten die telkens opnieuw uw producten bestellen zijn de basis voor een succesvolle organisatie.

Het overal ter wereld erkende ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificaat wordt aan een bedrijf, instelling of organisatie verleend na controle op het nakomen van de voorwaarden, door een onafhankelijke en onpartijdige, deskundige en geaccrediteerde, geautoriseerde certificatie-instelling. Een ISO 9001 certificaat of keurmerk is daarom ook een betrouwbaar bewijs dat het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen.
ISO 9001 certificering betekent dat uw organisatie voldoet aan alle internationale erkende en wereldwijd in gebruik zijnde normeisen voor het ontwikkelen, ontwerpen produceren en leveren van producten en diensten
De actuele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm voor certificering van organisaties is uitgegeven in september 2015. Deze actuele versie heet formeel de NEN-EN-ISO 9001:2015. 

ISO Normen

De ISO is een organisatie van samenwerkende normalisatie organisaties, gevestigd in Zürich, Zwitserland. ISO ontwikkelt normen en geeft deze uit via de deelnemende organisaties. ISO 9001 is een standaard die gebruikt wordt voor certificering van managementsystemen. Normen zijn een interpretatie en een vertaling van gewoonlijk door succesvolle bedrijven gebruikte "normale" regels en voorschriften. Deze vertaling is een uniforme generieke set voorwaarden die voor elk bedrijf een eigen uitleg en betekenis heeft. Deze internationaal erkende kwaliteitsmanagementsysteemnormen zijn een maatstaf om bedrijven onderling te kunnen waarderen en certificeren volgens genormaliseerde regels. ISO normen worden wereldwijd in praktisch elk land, op elk gebied en in elke branche gezien als toonaangevend voor onderlinge vergelijking van bedrijven. Met een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de normeisen kan de organisatie de structuur, samenhang, interactie en samenwerking binnen de organisatie verbeteren. ISO heeft voor nieuwe normen de HLS (High Level Structure) structuur ontwikkeld en vsatgesteld.

ISO 9001 kwaliteitshandboek

ISO 9001 vraagt niet om een kwaliteitshandboek en stelt dus ook geen eisen aan de inhoud of opbouw van een kwaliteitshandboek. Een kwaliteitshandboek wordt opgesteld en vastgelegd door ISOMANAGEMENT als een digitale verzameling en overzicht van het kwaliteitsbeleid, voorschriften, procedures en werkinstructies.

ISO 9001 directiebeoordeling

Een belangrijke ISO 9001 normeis voor kwaliteitsmanagementsystemen is een periodieke, minimaal jaarlijkse, directiebeoordeling. De directiebeoordeling is een management revieuw en een evaluatie van de stand van zaken met betrekking tot het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Deze directiebeoordeling wordt ook gebruikt om zo nodig nieuwe acties te benoemen.

ISOMANAGEMENT adviseurs

ISOMANAGEMENT zorgt bij de invoering van ISO 9001 normeisen voortvarend en moeiteloos voor een praktisch bruikbaar functioneel én eenvoudig te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001 adviseur brengt de processen in kaart brengen en identificeert en beschrijft werkwijzen en procedures of helpt en ondersteunt uw organisatie daarbij.
Onze ISO 9001 adviseurs zorgen met hun advies en ondersteuning dat u in korte tijd kunt aantonen dat u voldoet aan de ISO 9001 normeisen zodat ISO 9001  op een constructieve, echt nuttige, praktische, betaalbare en waardevolle manier kan worden toegepast in uw managementsysteem.

ISO 9001 CERTIFICERING VOORDELEN

ISO 9001 certificering levert de organisatie veel voordelen op. Als voorbeelden geven we hier een aantal bijna overal geldende situaties waarin de voordelen van een goede praktische ISO 9001 certificering direct duidelijk zijn:

 • De ISO 9001 certificering norm vraagt om het voortdurend onderzoek naar verbetering van de klanttevredenheid. Klanttevredenheid kun je verbeteren door aan de klantspecificaties en de behoeften en verwachtingen van de klant te voldoen en deze zelfs te overtreffen. Continu verbeteren van die klanttevredenheid is belangrijk voor het bedrijf want een tevreden klant is loyaal, koopt meer en is een goede referentie naar nieuwe klanten waardoor het verkoopproces eenvoudiger verloopt.
 • ISO 9001 certificering vraagt van het de directie een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen voor de komende jaren en een strategie als leidraad voor het management om leiding te geven. Deze manier van werken vergemakkelijkt het resultaat gericht aansturen van de organisatie naar het behalen van deze bedrijfsdoelstellingen;
 • De verkoop gebruikt ISO 9001 certificering in onderhandelingen en gesprekken met toekomstige klanten om met het ISO certificaat als bewijs de degelijkheid en betrouwbaarheid aan te tonen. Het gebruik van het ISO certificaat is een groot voordeel in het aantonen van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de organisatie aan prospects;
 • Bij de ontwikkeling en ontwerp van producten of diensten is ISO 9001 certificering een waardevolle leidraad met duidelijke richtlijnen voor het in één keer voldoen aan alle gestelde voorwaarden. Het gebruik van de norm vraagt gewoonlijk om duidelijke specificaties bij de start van het project en regels voor autorisatie bij afwijkingen van een eerder gekozen doel. Door het volgen van deze gedragsregels voorkomt ISO certificering een ontwerp dat zonder voorafgaande waarschuwing niet aan de vooraf gestelde eisen zou voldoen;
 • ISO 9001 certificering geeft planning en werkvoorbereiding een steuntje in de rug bij het voorkomen van de start van een productietraject zonder dat voldoende gegevens beschikbaar zijn. Een controle en verificatie op de beschikbaarheid van gegevens en documentatie en een analyse naar de juistheid van die gegevens voor de start van het project, voorkomt veel problemen in de productie; en
 • ISO 9001 certificering vraagt om risicomanagement als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Risicomanagement houdt in het onderzoeken en vaststellen van mogelijke interne en externe kansen en bedreigingen voor de organisatie inclusief te nemen maatregelen en strategische keuzes om de kansen te realiseren en bedreigingen te verminderen. Door de introductie van deze vorm van risicomanagement wordt de uitvoering van productie en dienstverlening na ISO 9001 certificering minder belast met incidenten en afwijkingen doordat in de processen optredende fouten eerder worden vastgesteld en geanalyseerd en maatregelen ter voorkoming van herhaling worden ingevoerd.

ISO 9001 CERTIFICERING NORMEISEN INVOEREN IN ORGANISATIE

Na het advies coaching en begeleiding bij onze snelle praktische doeltreffende en betaalbare invoering van ISO certificering en na de implementatie van uw ISO 9001, 14001 of 27001 kwaliteitssysteem kunt u aantonen dat de medewerkers en het management in uw organisatie de voorschriften en eisen van de norm en relevante wet- en regelgeving nakomen.
Na invoering van ISO certificering werkt uw organisatie in overeenstemming met de gevraagde regels en voorwaarden en u bent binnen korte tijd klaar om een wereldwijd in iedere branche en sector erkend geaccepteerd ISO certificaat te behalen. Dit ISO keurmerk is een garantie en een verzekering die verwijst naar het vertrouwen dat een geaccrediteerde en geautoriseerde instelling stelt in het managementsysteem.
Wij verzorgen die implementatie en ingebruikneming snel en effectief zodat de tijdsbesteding aan ISO certificering voor uw werknemers en leidinggevenden minimaal blijft. De inrichting en structuur van de organisatie blijft gelijk. Er zijn geen fundamentele of ingrijpende veranderingen maar in de organisatie is nu bijvoorbeeld meer duidelijkheid over de doelen en met welke activiteiten en beschikbaar te stellen middelen deze doelstellingen moeten worden bereikt, kansen op fouten worden sneller gesignaleerd en problemen dus voorkomen. De organisatie wordt eenvoudiger geselecteerd bij aanbestedingen.

Kostenindicatie ISO 9001 certificering
Wij kunnen u een indicatie geven van de kosten van certificatie, of bij diverse onafhankelijke objectieve geaccrediteerde ISO certificerende instellingen een offerte voor de ISO certificatie audit voor u opvragen.

ISO 9001 CERTIFICATIE


Bevestiging eigenschappen met ISO 9001 certificaat
ISO 9001 is de internationale norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 certificatie is de formele bevestiging van het voldoen aan bepaalde kenmerken status kwalificatie en eigenschappen door de organisatie en het werken conform de eisen voorschriften en regels van een ISO norm. ISO certificering wordt gebruikt voor het certificeren van een organisatie op conformiteit met een bepaald kennis- of uitvoeringsniveau. Het internationaal erkende ISO 9001 certificaat is een bevestiging door een certificatie-instelling dat het management van uw organisatie voldoet aan de in de norm vastgestelde eisen en stuurt op continue verbetering. Deze bevestiging, in de vorm van een schriftelijke verklaring als bewijsstuk, wordt verleend na een beoordeling en controle tijdens een NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie-audit. Met deze audit wordt getest of de medewerkers en het management van deze organisatie zich houden aan de afgesproken en vastgelegde regels en of verbetering van producten en diensten kan worden aangetoond. Deze bevestiging is ook een overal en wereldwijd erkende kwalificatie van de betrouwbaarheid, deugdelijkheid, kwaliteit en niveau van positieve door de klant gewenste eigenschappen. Een ISO 9001 certificaat of keurmerk laat vooral zien dat uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de in ieder land en iedere taal gestelde normeisen voor klanttevredenheid en continue verbetering. Dit ISO certificaat is een paspoort als bevestiging door het certificatie-instituut van conformiteit met de normeisen waarmee de betrouwbaarheid en kwaliteit van bedrijven grensoverschrijdend kan worden vastgesteld.
‍Dit ISO certificaat zorgt ook voor tijdige signalering van mogelijke kanen en risico's zodat kansen worden benut en afwijkingen voorkomen.

Externe beoordeling of audit
ISO certificatie vindt plaats door middel van een externe beoordeling, controle en evaluatie via een audit door een bevoegde geautoriseerde auditor van buiten de organisatie, naar de conformiteit met de normeisen van de vastgestelde werkwijzen en procedures binnen de organisatie. 
Het certificeren van organisaties volgens ISO certificering-normen vindt plaats door onafhankelijke, onpartijdige én deskundige auditoren van geaccrediteerde ISO certificatie-instellingen (accreditatie is het certificeren van een certificatie-instituut door de RvA (Raad van Accreditatie). ISO certificatie wordt dus uitgevoerd door instellingen die bewezen onafhankelijke objectief, betrouwbaar en integer zijn.

Informatie verzamelen en controle
De auditor die de ISO certificatie uitvoert kijkt eerst naar de omstandigheden op de locatie en verzamelt informatie om te zien hoe de algemene eisen moeten worden uitgelegd en te kijken naar, en begrip te krijgen voor, specifieke doelen en werkwijzen van de organisatie.
Vervolgens wordt gekeken naar de invulling van de eisen van de norm.
ISOMANAGEMENT verzorgt indien gewenst begeleiding bij de externe certificatie-audit waar de certificeerder de organisatie onderzoekt op het voldoen aan de voorschriften regels en aanwijzingen van de ISO norm.

Certificaat als bewijs van betrouwbaarheid
Ter bevestiging van een positieve beoordeling op werken conform de normeisen tijdens een uitgevoerde ISO certificering en het behalen van het ISO certificaat levert een certificeerder deze schriftelijke verklaring aan de organisatie. Deze verklaring is een document als bewijs van betrouwbaarheid en transparantie naar klanten, prospects opdrachtgevers én naar de hele markt, dat uw producten en diensten voor 100% voldoen aan de eisen van de betreffende ISO norm. Uw organisatie, uw managementsysteem en uw medewerkers zijn dan ISO gecertificeerd.

ISO certificering moeilijk?
Welnee, onze ervaren en vakkundige ISO certificering adviseurs maken dit lastige invoeringstraject juist gemakkelijk. Zij zorgen dat alles vlot verloopt en helpen u in een paar dagen tijd, soms verspreid over enkele weken, aan de ISO normeisen te voldoen. Op die manier kunt u snel een certificatie instelling laten beoordelen dat uw organisatie voldoet aan de in de norm vastgestelde eisen.
Door onze uitgebreide expertise in elke branche en sector kunnen wij u deze advisering en invoering van ISO certificering ook tegen betaalbare kosten aanbieden.

ISO CERTIFICERING VOORDELEN


Analyse en verbetering
Werken conform de ISO certificering eisen vraagt onderzoek en analyse van processen en procedures om daarmee te zorgen voor verbetering van de efficiency en effectiviteit van de werkwijzen te realiseren.

Structuur en integratie
Een ISO gecertificeerd systeem managementsysteem dat voldoet aan de ISO 9001:2015 norm eisen heeft een structuur die door de consultant van ISOMANAGEMENT is ingericht volgens de eenduidige basiseisen van de HLS (High Level Structure) waardoor integratie en samenvoeging met andere systemen eenvoudig wordt.

Betrokkenheid medewerkers
ISO certificering vraagt input van werknemers en vergroot de betrokkenheid van medewerkers waardoor de werksfeer op de afdelingen verbetert en de werkdruk en ziekteverzuim, en dus de kosten, vermindert.

Planning
We maken samen een planning ter voorbereiding voor de uitvoering van planmatige activiteiten die volgens de norm periodiek moeten worden uitgevoerd zodat alles tijdig en volgens uw wensen verloopt.

ISO
ISO is de International Standardization Organization. ISO is een samenwerkingsverband van nationale normalisatie-organisaties zoals de NEN, de DIN en de NBN.
De ISO geeft normen uit maar doet zelf geen certificatie-audits om te zien of organisaties deze eisen opvolgen, daarvoor zijn nationale ISO certificatie-instituten beschikbaar.

ZZP en MKB ondernemingen
ISO certificering invoeren is nuttig voor kleine organisaties, ZZP ers freelancers en grote ondernemingen, voor zowel profit als non-profit organisaties, voor ZZP-ers en alle andere grote en kleine samenwerkingsverbanden die hun effectiviteit efficiency en doeltreffendheid willen verbeteren en de concurrentie voor willen blijven.

ISO certificering zonder bureaucratie
ISO certificering invoeren heeft geen bureaucratische regelgeving of papierwerk, procedures en andere overbodige zaken nodig die op een bureaucratische wijze de vrijheid van de organisatie beperken.
ISO certificering invoeren is veel meer een hulpmiddel en ondersteunend instrument om tegen lage kosten en veel voordelen, de in de praktijk van elke goed werkende organisatie manier van werken, vast te houden en mogelijk nog te verbeteren en te borgen.

KOSTEN EN UITGAVEN BEGELEIDING EN ADVIES INVOERING ISO 9001 14001 27001... CERTIFICERING


Kosten blijven beperkt
Niemand kan in uw budget kijken, maar de totale kosten en uitgaven, vanaf het advies en begeleiding bij de praktische invoering van ISO 9001 certificering tot en met het ISO 9001 certificaat behalen bij een geaccrediteerde certificatie-instelling blijven beperkt.

Indicatie kosten ISO 9001 certificering
We kunnen u een goede indicatie geven als voorbeeld voor de kosten van begeleiding naar de invoering van en het werken conform de ISO normeisen en coaching hulp en advies bij de implementatie van ISO certificering!
Voor een snelle praktische efficiënte doeltreffende én betaalbare invoering van ISO certificering: kijk op onze kostenpagina