Wat kost ISO 9001 certificering en certificatie voor uw organisatie?

KOSTEN ISO 9001 CERTIFICERING Praktisch invoeren

 

Investering ISO 9001 certificering

Starten met ISO 9001 certificering invoeren en de normeisen implementeren betekent investeren in de financiële kosten en uitgaven en tijd besteden aan het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en de structuur van de organisatie te bepalen en vastleggen. NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering vraagt van het management en de medewerkers van de organisatie om bij controles en audits te laten zien en aan te tonen dat de organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van de internationaal erkende ISO 9001 norm. 
U kunt met een financieel betaalbaar budget NEN-EN ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering introduceren invoeren en implementeren waarbij zal blijken dat u in de praktijk al voor 75 % voldoet aan de eisen van deze norm.
Met investeren in de kosten van ISO 9001 certificering gaat de organisatie werken conform de normeisen voor kwaliteitsmanagement, de organisatie efficiency en doeltreffendheid evalueren beoordelen en continu verbeteren, de waarde van de organisatie verhogen en met het wereldwijd overal en in iedere sector geaccepteerde ISO 9001 certificaat laten zien dat zij werkt volgens de vastgestelde ISO 9001 normeisen. Een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor meer tevreden loyale klanten die zien dat aan hun wensen en verwachtingen wordt voldaan.
De investering en de tarieven voor ISO 9001 certificatie, om voor 100 % procent gaan voldoen aan alle gestelde ISO 9001 normeisen, kosten geen vermogen en deze betaalbare investering gaat veel resultaat en rendement opleveren.
De kosten van opzet, invoering en implementatie van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering in geld, beginnen bij circa € 1.900,= euro aan financiële kosten voor een startende ondernemer, freelancer of ZZP'er. Het benodigde budget dat u moet reserveren in uw jaarbudget voor deze kosten van invoering en ontwikkeling van NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificering, bedraagt voor een handelsbedrijf of logistieke onderneming van 30 tot 40 werknemers en één vestiging vanaf € 5.200,= euro. De kosten en uitgaven van de beoordeling of de organisatie voldoet aan de normeisen en voor het behalen van een ISO certificaat kunnen we een goede prijs voor u bedingen bij betrouwbare, ons bekende certificatie-instellingen.

Tarieven ISO certificatie

De tarieven voor ISO 9001 certificatie bestaan uit een vaste prijs per dag exclusief voor het verlenen van diensten voor certificatie. De tarieven zijn niet openbaar maar worden wel vermeld op aangevraagde offertes. De vastgestelde bedragen per dag zijn exclusief reiskosten en administratiekosten. De tarieven van certificatie-instellingen worden jaarlijks aangepast met het percentage van de door het CBS berekende inflatie.
De te verwachten tijdbesteding in dagen en uren van de auditor, die onderzoekt of u kunt laten zien dat u werkt conform de eisen van de norm, is de basis voor de berekening van de totale kosten van de ISO 9001 certificatie-audit.  
Het bedrag wat je volgens de offerte moet betalen voor de ISO 9001 certificatie-audit is het aantal te besteden dagen maal het dagtarief. In deze financiële certificatiekosten is nog geen rekening gehouden met eventuele extra reiskosten, administratiekosten en certificaatkosten.

ISO Certificering als waardevol bezit

Tegenover het gevraagde budget op uw begroting voor kosten en uitgaven voor ISO 9001 certificering staan commerciële voordelen en efficiency winst.
Met een ISO certificaat kan uw verkoopafdeling laten zien dat uw organisatie voldoet aan de normeisen. Met het ISO certificaat kunt u meedoen met het uitbrengen van aanbiedingen en offertes bij aanbestedingen en prijsaanvragen, waarvan de opbrengsten van de extra omzet, bij gunning van de opdracht, die kosten en uitgaven meer dan vergoeden. De kosten van ISO certificering vallen ruimschoots weg tegen de extra inkomsten.
De efficiency winst met ISO certificering is een verdienmodel dat door verlaging van de indirecte kosten (tijdsbesparing) nog meer kan opleveren omdat de vermindering van kosten, door minder benodigde tijd aan arbeidsuren door efficiënter werken, blijvend zijn. 
ISO certificering is daarmee een kostbaar en waardevol bezit met een hoge meerwaarde voor uw organisatie.

Betaalbare hulp en advies bij ISO certificering

ISOMANAGEMENT zorgt voortvarend, moeiteloos en tegen betaalbare prijzen voor een bruikbaar praktisch functioneel én eenvoudig te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem dat na invoering voldoet aan de ISO certificering normeisen van de internationaal erkende ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement.

We starten de invoering van het kwaliteitsmanagementsyteemIn door een opsomming en gedetailleerde beschrijving van de processen procedures en werkwijzen conform de voorwaarden voor ISO 9001 certificatie.
Onze adviseurs en consultants helpen u bij de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem en de implementatie van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement normeisen en zorgen dat u in korte tijd en tegen lage, voor iedere onderneming betaalbare kosten, kunt aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden regels en normeisen voor ISO 9001 certificering.
ISO 9001 certificering  invoeren en implementeren kan op een constructieve, echt nuttige, praktische, en doeltreffende manier worden toegepast in uw kwaliteitsmanagementsysteem en levert tegen betaalbare kosten grote meerwaarde en positieve resultaten op uw verlies- en winst rekening.

Lees meer over ons

Onze ISO certificeringen

ISO 9001 KWALITEIT CERTIFICERING

Het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificaat zorgt voor zekerheid van continue verbetering, een deugdelijke, hoogwaardige kwaliteit van producten en diensten, levert tevreden loyale klanten en opdrachtgevers en is een garantie en bewijs van betrouwbaarheid. Het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificaat laat zien dat een auditor uw organisatie heeft getoetst beoordeeld en vastgesteld dat u werkt conform de wereldwijd erkende standaard eisen aan wet- en regelgeving en voorwaarden en dat de certificatie instelling uw organisatie het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat heeft verleend als bewijs van betrouwbaarheid. Met ISO 9001 voldoet u aan alle door de klant gespecificeerde eisen én aan de behoeften wensen en verwachtingen van klanten.

ISO 9001

ISO 14001 MILIEU CERTIFICERING

De ISO 14001 norm vraagt invoering van een praktisch milieu-managementsysteem. Met het milieu-managementsysteem is de organisatie in staat milieuverbeteringen door te voeren. Praktisch milieumanagement betekent bijvoorbeeld afval te verminderen, uitstoot en energieverbruik te verlagen en bij nieuwe ontwikkelingen milieubelasting mee te laten wegen. De ISO 14001 milieumanagement norm eist maatregelen om uiteindelijk aantoonbaar te komen tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en een circulaire economie. Een ISO 14001 gecertificeerd bedrijf voldoet aan alle eisen van deze norm. Een onafhankelijke Certificatie Instelling (CI) heeft dit onderzocht en een officieel ISO 14001 certificaat verleend.

ISO 14001

ISO/IEC 27001 DATA VEILIGHEID CERTIFICERING

ISO/IEC 27001 is een wereldwijd erkende norm met eisen voor een organisatie om meetbaar en aantoonbaar te voldoen aan regels en criteria voor verbeteren van de informatieveiligheid. Deze norm stelt eisen waaraan de organisatie moet voldoen om te werken conform de voorschriften en beheersmaatregelen uit de ISO 27002. Een ISO 27001 gecertificeerd bedrijf voldoet aan alle voorwaarden van deze ISO 27001 norm. Een onpartijdige externe Certificatie Instelling heeft een audit uitgevoerd en een ISO 27001 certificaat toegekend. Een ISO 27001 certificaat toont aan dat uw organisatie aantoonbaar beschikt over een effectieve beveiliging van interne data en klanten informatie en dat de beschikbaarheid en integriteit van vertrouwelijke gegevens aantoonbaar goed is beschermd

ISO 27001

ISO 45001 ARBO CERTIFICERING

ISO 45001 is een wereldwijd erkende geaccepteerde en goedgekeurde ISO certificering norm en vervangt OHSAS (Occupational Health and Safety). Er is ook een directe link van ISO 45001 certificering met VCA. Organisaties die met advies van ISOMANAGEMENT op een snelle en praktische manier ISO 45001 certificering invoeren kunnen tegen lage kosten snel zichtbaar maken te voldoen aan de normeisen voor verbeteren van arbeidsomstandigheden en gezondheid van alle personeel en eventuele ingeleende werknemers. De kosten voor het aantoonbaar voldoen aan de normeisen en het behalen van het ISO 45001 certificaat blijven beperkt.

ISO 45001

VCA VEILIGHEID CERTIFICERING

VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is geen ISO certificering norm maar een nationale checklist voor alle ondernemingen die werk (laten) uitvoeren. Met het aantoonbaar voldoen aan de certificaat eisen laat u als organisatie zien dat u de risico's ten aanzien van veiligheid en gezondheid en milieu beheerst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Met de VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers laat u, op een effectieve manier zonder hoge kosten, zien actief VGM-incidenten en risico's op ongevallen te verminderen

VCA certificering

HR EN ORGANISATIE ADVIES EN HULP

Uw mensen zijn het kostbare kapitaal dat uw onderneming onderscheidt van anderen. ISO certificeren en een betrouwbaar partner zijn vraagt ook betrouwbaar personeel en aantoonbaar voldoen aan de wet- en regelgeving op dat gebied. Tijd en aandacht besteden aan samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en de juiste inzetbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het bereiken van een zichtbaar professionele van de organisatie. Wij helpen en adviseren ook op het gebied van pragmatisch organisatie- en personeelsmanagement.

HR - Organisatie

WAT IS ISO 9001 CERTIFICERING?


ISO 9001 certificering

ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen. ISO normen worden opgesteld door de International Standardization Organization in Zurich Zwitserland en worden wereldwijd in elke sector en branche toegepast. De ISO 9001 is een waardevolle norm met eisen voor kwaliteitsmanagement die wordt gebruikt als richtlijn en maatstaf voor het beoordelen en vergelijken van organisaties. ISO 9001 is opgebouwd volgens de HLS structuur, een eenduidige basisstructuur met een indeling in hoofdstukken paragrafen en onderwerpen die integratie van managementsystemen eenvoudiger maakt.
Naast de ISO 9001 norm hebben ook de ISO 27001, de ISO 14001 en de ISO 45001 deze indeling.

ISO certificering is een controle op het voldoen aan de normeisen en de kenmerken van de organisatie voor het behalen van een ISO certificaat als schriftelijke verklaring die dient als bewijs van conformiteit en overeenstemming met de gestelde voorwaarden.
ISO certificering wordt  uitgevoerd middels een certificatie-audit door een onafhankelijke externe onpartijdige instelling die is geaccrediteerd en geautoriseerd door de Raad voor Accreditatie. Deze ISO certificatie audit is een onderzoek naar de kenmerken eigenschappen status en kwaliteit van de organisatie, persoon, product of een ander soort object en bij een positieve beoordeling wordt als, bevestiging van overeenstemming met de normeisen, het ISO certificaat verleend. De normeisen, de gebruikelijke eisen van de organisatie en de actuele wet en regelgeving worden door de auditor gebruikt als maatstaf en richtlijn voor de controle en verificatie van de kwalitatieve eigenschappen van de organisatie.

Met ISO 9001 certificering is een vergelijking mogelijk tussen nationale en internationale organisaties wereldwijd en in iedere sector, branche of land.
Een ISO 9001 gecertificeerde organisatie zet zich in voor continue verbetering optimalisatie en verhoging van efficiency van de processen en werkwijzen.

ISO 9001 certificering is een instrument voor het leveren van kwalitatief goede deugdelijke betrouwbare producten die voldoen aan de juiste specificaties en eigenschappen.
In deze wereldwijd erkende norm zijn eisen en kenmerken vastgelegd waaraan organisaties aantoonbaar moeten voldoen. In deze norm is ook vastgelegd dat de organisatie moet voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot haar producten en diensten.
De ISO 9001 normeisen voor certificering invoeren heeft vele voordelen en geen aanwijsbare nadelen. De kosten die soms worden genoemd als nadelen voor invoering van kwaliteitsmanagementsystemen wegen niet op tegen de voordelen omdat nieuwe opdrachten veel meer opleveren dan de in de certificering te investeren kosten.
Met een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de normeisen kan de organisatie de structuur, samenhang, interactie en samenwerking binnen de organisatie verbeteren.
ISO 9001 certificering vraagt het uitvoeren van interne audit ter controle op een goede uitvoering en functionaliteit van het kwaliteitssysteem.
ISO 9001 certificering is een beoordeling of uw organisatie in staat is aantoonbaar te voldoen aan in de ISO 9001 norm vastgelegde eisen, aan wensen verwachtingen specificaties en eisen van klanten en aan wet- en regelgeving.
Werken volgens de regels en voorwaarden van de ISO 9001 norm en gebruik maken van deze kwaliteitsmanagementsystemen levert tevreden loyale klanten en opdrachtgevers. Loyale klanten die telkens opnieuw uw producten bestellen zijn de basis voor een succesvolle organisatie.
Het ISO certificaat wordt verleend door een onafhankelijke en onpartijdige deskundige en geaccrediteerde, geautoriseerde certificatie-instelling.

Een ISO 9001 certificaat of keurmerk is daarom ook een betrouwbaar bewijs dat het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen.
ISO 9001 certificering betekent dat uw organisatie voldoet aan alle internationale erkende en wereldwijd in gebruik zijnde normeisen voor het ontwikkelen, ontwerpen produceren en leveren van producten en diensten
De actuele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem norm is uitgegeven in september 2015. Deze actuele versie heet formeel de NEN-EN-ISO 9001:2015. 
Normen zijn een interpretatie en een vertaling van door succesvolle bedrijven gebruikte regels en voorschriften. Deze vertaling is een uniforme generieke set voorwaarden die voor elk bedrijf een eigen uitleg en betekenis heeft.

Deze internationaal erkende kwaliteitsmanagementsysteemnormen zijn een maatstaf om bedrijven onderling te kunnen waarderen en certificeren volgens genormaliseerde regels.
Managementsystemen die zijn opgebouwd en voldoen aan de ISO 9001 normeisen voor kwaliteitssystemen hebben een nieuwe HLS (High Level Structure) structuur. Alle huidige actuele en alle nieuwe te ontwikkelen managementsysteemnormen moeten voldoen aan deze High Level Structure.

Directiebeoordeling

Een belangrijke normeis voor kwaliteitsmanagementsystemen is een periodieke, minimaal jaarlijkse, directiebeoordeling. De directiebeoordeling is een revieuw en evaluatie van het de stand van zaken met betrekking tot het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Deze beoordeling wordt ook gebruikt om zo nodig nieuwe acties te benoemen.

ISOMANAGEMENT adviseurs

ISOMANAGEMENT zorgt bij de invoering van de ISO 9001 certificering normeisen voortvarend en moeiteloos voor een praktisch bruikbaar functioneel én eenvoudig te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem door het in kaart brengen en identificatie en beschrijving van processen conform de voorwaarden voor ISO 9001 certificatie en een stappenplan naar het werken conform de normeisen.
Onze ISO certificering adviseurs zorgen met hun advies en ondersteuning dat u in korte tijd kunt aantonen dat u voldoet aan de normeisen zodat ISO certificering  op een constructieve, echt nuttige, praktische, betaalbare en waardevolle manier kan worden toegepast in uw managementsysteem.

ISO 9001 CERTIFICERING VOORDELEN

ISO 9001 certificering houdt veel meer in dan de beoordeling op slechts een paar richtlijnen uit de norm. In de ISO kwaliteitsmanagement norm worden specifieke inhoudelijke eisen gesteld en omschreven waaraan organisaties aantoonbaar moeten voldoen om te kunnen certificeren. 
We starten daarom met de analyse van processen en beschrijven deze activiteiten in formele procedures en werkwijzen. Deze gedocumenteerde beschrijvingen moeten volgens de ISO 9001 norm worden vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem.
Hier volgen ter verduidelijking een aantal bijna overal geldende situaties waarin de voordelen van een goede praktische ISO certificering direct duidelijk zijn:

  • De ISO 9001 certificering norm vraagt om het voortdurend onderzoek naar verbetering van de klanttevredenheid. Klanttevredenheid kun je verbeteren door aan de klantspecificaties en de behoeften en verwachtingen van de klant te voldoen en deze zelfs te overtreffen. Continu verbeteren van die klanttevredenheid is belangrijk voor het bedrijf want een tevreden klant is loyaal, koopt meer en is een goede referentie naar nieuwe klanten.
  • ISO 9001 certificering vraagt van het de directie een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen voor de komende jaren en een strategie als leidraad voor het management om leiding te geven en het bedrijf resultaat gericht te sturen naar het behalen van deze bedrijfsdoelstellingen;
  • De verkoop gebruikt ISO 9001 certificering in onderhandelingen en gesprekken met toekomstige klanten om met het ISO certificaat als bewijs de degelijkheid en betrouwbaarheid aan te tonen. Het ISO certificaat is voor prospects een bewijs voor uw betrouwbaarheid en geloofwaardigheid;
  • Bij de ontwikkeling en ontwerp van producten of diensten is ISO 9001 certificering een waardevolle leidraad met duidelijke richtlijnen voor het in één keer voldoen aan alle gestelde voorwaarden. Het gebruik van de norm vraagt gewoonlijk om duidelijke specificaties bij de start van het project en regels voor autorisatie bij afwijkingen van een eerder gekozen doel. Door het volgen van deze gedragsregels voorkomt ISO certificering een ontwerp dat zonder voorafgaande waarschuwing niet aan de vooraf gestelde eisen zou voldoen;
  • ISO 9001 certificering geeft planning en werkvoorbereiding een steuntje in de rug bij het voorkomen van de start van een productietraject zonder dat voldoende gegevens beschikbaar zijn. Een controle en verificatie op de beschikbaarheid van gegevens en documentatie en een analyse naar de juistheid van die gegevens voor de start van het project, voorkomt veel problemen in de productie; en
  • ISO 9001 certificering vraagt om risicomanagement als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Risicomanagement houdt in het onderzoeken en vaststellen van mogelijke interne en externe kansen en bedreigingen voor de organisatie inclusief te nemen maatregelen en strategische keuzes om de kansen te realiseren en bedreigingen te verminderen. Door de introductie van deze vorm van risicomanagement wordt de uitvoering van productie en dienstverlening na ISO 9001 certificering minder belast met incidenten en afwijkingen doordat in de processen optredende fouten eerder worden vastgesteld en geanalyseerd en maatregelen ter voorkoming van herhaling worden ingevoerd.

ISO 9001 CERTIFICERING NORMEISEN INVOEREN IN ORGANISATIE

Na het advies coaching en begeleiding bij onze snelle praktische doeltreffende en betaalbare invoering van ISO certificering en na de implementatie van uw ISO 9001, 14001 of 27001 kwaliteitssysteem kunt u aantonen dat de medewerkers en het management in uw organisatie de voorschriften en eisen van de norm en relevante wet- en regelgeving nakomen.
Na invoering van ISO certificering werkt uw organisatie in overeenstemming met de gevraagde regels en voorwaarden en u bent binnen korte tijd klaar om een wereldwijd in iedere branche en sector erkend geaccepteerd ISO certificaat te behalen. Dit ISO keurmerk is een garantie en een verzekering die verwijst naar het vertrouwen dat een geaccrediteerde en geautoriseerde instelling stelt in het managementsysteem.
Wij verzorgen die implementatie en ingebruikneming snel en effectief zodat de tijdsbesteding aan ISO certificering voor uw werknemers en leidinggevenden minimaal blijft. De inrichting en structuur van de organisatie blijft gelijk. Er zijn geen fundamentele of ingrijpende veranderingen maar in de organisatie is nu bijvoorbeeld meer duidelijkheid over de doelen en met welke activiteiten en beschikbaar te stellen middelen deze doelstellingen moeten worden bereikt, kansen op fouten worden sneller gesignaleerd en problemen dus voorkomen. De organisatie wordt eenvoudiger geselecteerd bij aanbestedingen.

Kostenindicatie ISO 9001 certificering
Wij kunnen u een indicatie geven van de kosten van certificatie, of bij diverse onafhankelijke objectieve geaccrediteerde ISO certificerende instellingen een offerte voor de ISO certificatie audit voor u opvragen.

ISO 9001 CERTIFICATIE


Bevestiging eigenschappen
ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO certificatie is de formele bevestiging van het voldoen aan bepaalde kenmerken en eigenschappen door de organisatie en het werken conform de eisen voorschriften en regels van een ISO norm. Het ISO certificaat is een bevestiging door een certificatie-instelling dat uw organisatie voldoet aan de in de norm vastgestelde eisen. Deze bevestiging, in de vorm van een schriftelijke verklaring, wordt verleend na een beoordeling en controle tijdens een certificatie-audit of de medewerkers en het management van deze organisatie zich houden aan de afgesproken en vastgelegde regels. Een ISO 9001 certificaat laat vooral zien dat uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de normeisen voor continue verbetering.

Externe beoordeling of audit
ISO certificatie vindt plaats door middel van een externe beoordeling, controle en/of een audit door een bevoegde geautoriseerde auditor van buiten de organisatie, naar de conformiteit met de normeisen van de werkwijzen en procedures binnen de organisatie. Het certificeren van organisaties volgens ISO certificering-normen vindt plaats door onafhankelijke, onpartijdige én deskundige auditoren van geaccrediteerde ISO certificatie-instellingen (accreditatie is het certificeren van een certificatie-instituut door de RvA (Raad van Accreditatie). ISO certificatie wordt dus uitgevoerd door instellingen die bewezen onafhankelijke objectief, betrouwbaar en integer zijn.

Informatie verzamelen en controle
De auditor die de ISO certificatie uitvoert kijkt eerst naar de omstandigheden op de locatie en verzamelt informatie om te zien hoe de algemene eisen moeten worden uitgelegd en te kijken naar en begrip te krijgen voor  specifieke doelen en werkwijzen van de organisatie.
Vervolgens wordt gekeken naar de invulling van de eisen van de norm.
ISOMANAGEMENT verzorgt indien gewenst begeleiding bij de externe certificatie-audit.

Certificaat als bewijs van betrouwbaarheid
Ter bevestiging van een positief uitgevoerde ISO certificering en het behalen van het ISO certificaat levert een certificeerder deze schriftelijke verklaring als bewijs van betrouwbaarheid en transparantie naar klanten, prospects opdrachtgevers én naar de hele markt, dat uw producten en diensten voor 100% voldoen aan de eisen van de betreffende ISO norm. Uw organisatie, uw managementsysteem en uw medewerkers zijn dan ISO gecertificeerd.

ISO certificering moeilijk?
Welnee, onze ervaren en vakkundige ISO certificering adviseurs maken dit lastige invoeringstraject juist gemakkelijk. Zij zorgen dat alles vlot verloopt en helpen u in een paar dagen tijd, soms verspreid over enkele weken, aan de eisen te voldoen. Door onze uitgebreide expertise in elke branche en sector kunnen wij u deze advisering en invoering van ISO certificering ook tegen betaalbare kosten aanbieden.

ISO CERTIFICERING VOORDELEN


Analyse en verbetering
Werken conform de ISO certificering eisen vraagt onderzoek en analyse van processen en procedures om daarmee te zorgen voor verbetering van de efficiency en effectiviteit van de werkwijzen te realiseren.

Structuur en integratie
Een ISO gecertificeerd systeem managementsysteem dat voldoet aan de ISO 9001:2015 eisen heeft een structuur die door de consultant van ISOMANAGEMENT is ingericht volgens de eenduidige basiseisen van de HLS (High Level Structure) waardoor integratie en samenvoeging met andere systemen eenvoudig wordt.

Betrokkenheid medewerkers
ISO certificering vraagt input van werknemers en vergroot de betrokkenheid van medewerkers waardoor de werksfeer op de afdelingen verbetert en de werkdruk en ziekteverzuim, en dus de kosten, vermindert.

Planning
We maken samen een planning ter voorbereiding voor de uitvoering van planmatige activiteiten die volgens de norm periodiek moeten worden uitgevoerd zodat alles tijdig en volgens uw wensen verloopt.

ISO
ISO is de International Standardization Organization. ISO is een samenwerkingsverband van nationale normalisatie-organisaties zoals de NEN, de DIN en de NBN.
De ISO geeft normen uit maar doet zelf geen certificatie-audits om te zien of organisaties deze eisen opvolgen, daarvoor zijn nationale ISO certificatie-instituten beschikbaar.

ZZP en MKB ondernemingen
ISO certificering invoeren is nuttig voor kleine organisaties, ZZP ers freelancers en grote ondernemingen, voor zowel profit als non-profit organisaties, voor ZZP-ers en alle andere grote en kleine samenwerkingsverbanden die hun effectiviteit efficiency en doeltreffendheid willen verbeteren en de concurrentie voor willen blijven.

ISO certificering zonder bureaucratie
ISO certificering invoeren heeft geen bureaucratische regelgeving of papierwerk, procedures en andere overbodige zaken nodig die op een bureaucratische wijze de vrijheid van de organisatie beperken.
ISO certificering invoeren is veel meer een hulpmiddel en ondersteunend instrument om tegen lage kosten en veel voordelen, de in de praktijk van elke goed werkende organisatie manier van werken, vast te houden en mogelijk nog te verbeteren en te borgen.

KOSTEN EN UITGAVEN BEGELEIDING EN ADVIES INVOERING ISO 9001 14001 27001... CERTIFICERING


Kosten blijven beperkt
Niemand kan in uw budget kijken, maar de totale kosten en uitgaven, vanaf het advies en begeleiding bij de praktische invoering van ISO 9001 certificering tot en met het ISO 9001 certificaat behalen bij een geaccrediteerde certificatie-instelling blijven beperkt.

Investeren in tijd en geld
Deze financiële investering om op een snelle praktische manier te gaan voldoen aan de eisen en te werken volgens wereldwijd geaccepteerde ISO certificatie regels valt meestal mee. Ook investering in tijd blijft beperkt door de inzet van onze zeer ervaren adviseurs.
Het bedrag dat u moet investeren in de invoering van ISO 9001 certificering en het voldoen aan de eisen voor kwaliteit of bijvoorbeeld milieu en/of Arbo levert op korte en lange termijn een hoger rendement dan geld op de bank en de opbrengsten zijn zekerder dan bij beleggen.
Uw investering valt zeker mee wanneer een ISO 9001 gecertificeerd systeem uw organisatie één of meerdere opdrachten bij bestaande of nieuwe klanten oplevert en dus meer omzet en extra winst.

Indicatie kosten ISO 9001 certificering
We kunnen u een goede indicatie geven als voorbeeld voor de kosten van begeleiding naar de invoering van en het werken conform de ISO normeisen en coaching hulp en advies bij de implementatie van ISO certificering!
Voor een snelle praktische efficiënte doeltreffende én betaalbare invoering van ISO certificering: kijk op onze kostenpagina