Wat kost ISO 9001 certificering invoeren en ISO certificatie van uw organisatie?

KOSTEN ISO 9001 CERTIFICERING

 

ISO 9001 certificering

ISO certificering betekent dat uw organisatie investeert in het voldoen aan de eisen vastgesteld in de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Een door de RvA geautoriseerde geaccrediteerde ISO certificatie instelling beoordeelt de status van conformiteit met de eisen van de standaard en reikt het ISO kwaliteitsmanagementsysteem certificaat uit als schriftelijk bewijs van goedkeuring.
Er is inmiddels een aantal van meer dan 1 miljoen ISO 9001 certificaten uitgegeven.

De NEN-EN-ISO 9001:2015 is de internationaal erkende norm die eisen stelt aan de manier van certificering van kwaliteitsmanagementsystemen. Deze standaard is een waardevolle maatstaf voor de organisatie met regels en aanwijzingen voor certificatie. Deze norm wordt gewoonlijk gebruikt om via die certificatie aan te tonen dat de organisatie voldoet aan de in deze standaard voorgeschreven en vastgelegde voorwaarden.
Voldoen aan deze norm en het nakomen en realiseren van alle voorwaarden zorgt voor goede beheersing en het met overleg aansturen van de organisatieprocessen door het management. Beheersing van de processen volgens de eisen van de ISO 9001 norm levert continu en stap voor stap een optimalisatie van deze werkwijzen en daarmee verbetering  van producten en diensten. Met deze ISO 9001 norm gerelateerde verbetering bereikt u een deugdelijke hoogwaardige kwaliteit van producten en diensten en verhoging van tevredenheid van klanten en opdrachtgevers. De ISO 9001 standaard wordt de wereldwijd in elke branche en sector gebruikt voor het certificeren toetsen controleren beoordelen evalueren en kwalificeren van kwaliteitsmanagementsystemen. De ISO 9001 standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen helpt uw organisatie goed te structureren, de interne samenwerking en communicatie te verbeteren aantoonbaar te voldoen aan de vastgestelde eisen van de norm en voorschriften specificaties en verwachtingen van klanten en opdrachtgevers. 
Het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificaat is een schriftelijke verklaring als bevestiging, na een certificatie audit, door een onpartijdige door de RvA geaccrediteerde certificatie instelling dat uw bedrijf voldoet aan de norm eisen voor transparantie en betrouwbaarheid.

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten betalen voor ISO certificering, waarom zou je dat willen?

  • Omdat investering in ISO 9001 certificering je onderneming  helpt zich te richten op de belangrijke zaken als verbetering van het rendement;
  • Omdat je daarmee deze kosten voor opzet invoering en implementatie van de kwaliteitsmanagementsysteem eisen meermaals terugverdient; 
  • Omdat een ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem je werk als manager in het beheersen en aansturen van de organisatie eenvoudiger maakt.
  • ISO certificering verhoogt de betrouwbaarheid van de organisatie in het consistent leveren van producten zonder afwijkingen

   Daarom wil je dat dus.

Wij geven u een betrouwbare indicatie voor de kosten en uitgaven die u voor de invoering  de NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssyateem in uw organisatie betaalt aan het adviesbureau.
We geven een voorbeeld van de kosten en uitgaven voor de certificatie door de certificatie instelling die het ISO certificaat levert en een indicatie van de kosten aan tijd in dagen en weken die u of uw organisatie besteed aan de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Deze voorbeelden vindt u HIER.

De indirecte kosten voor ISO 9001 certificering, de tijdsbesteding om invulling te geven aan alle normeisen, blijft beperkt tot de tijd die u of de medewerkers in uw organisatie, besteden aan het beantwoorden van onze vragen. 

U kunt met een financieel betaalbaar budget NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering introduceren invoeren en implementeren waarbij onze inschatting is dat uw kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk, voor de start van onze werkzaamheden, al voor 75 % tot 80 % voldoet aan de eisen van deze norm.

ISO 9001 certificering van uw kwaliteitsmanagementsysteem kost een beetje tijd, moeite en geduld, maar realiseert een continue verbetering van de organisatieprocessen, een hoge kwaliteit van producten en diensten en daarmee verbetering van klanttevredenheid en een hoger loyaliteit van klanten en opdrachtgevers. De investering in ISO 9001 certificering levert tijdwinst voor het management door een betere bestuurbaarheid van de organisatie en zorgt voor betere financiële resultaten.

De kosten om de norm NEN-EN-ISO 9001:2015 in te voeren en aan de eisen van deze standaard te voldoen zijn voor iedere organisatie anders maar leveren voor elke onderneming een hoog rendement op.

De kosten van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering invoeren, met hulp en coaching van adviesbureau ISOMANAGEMENT, bedragen aan financiële kosten, uitgaven en investeringen in een kwaliteitssysteem, voor een startende ondernemer, freelancer of ZZP'er met 1 of 2 fte, circa € 2.000,= euro tot € 2.400,= euro. Voor een handelsbedrijf of logistieke onderneming van 30 tot 40 werknemers en één vestiging bedragen deze kosten vanaf € 5.200,= euro tot circa € 7.500,= euro.

De kosten van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie door een geaccrediteerd certificatie instituut bedragen voor een startende ondernemer ongeveer € 2.000,= euro. De kosten van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie bedragen voor een organisatie van 30 tot 40 werknemers ongeveer € 3.500,= euro.

Deze ISO 9001 certificering kosten betreffen de opzet, invoering, implementatie en het in gebruik nemen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem door het management, de leidinggevenden en de werknemers in de organisatie gaat met onze praktische invoering eigenlijk vanzelf. Uw personeel en eventuele tijdelijke werknemers hebben geen extra training nodig.

De kosten voor ISO 9001 certificatie door een geaccrediteerde certificatie instelling en het behalen van het certificaat kunt u HIER vinden.

betaalbare hulp en advies bij iso certificering

ISOMANAGEMENT zorgt voortvarend, moeiteloos en tegen betaalbare prijzen, voor een bruikbaar praktisch functioneel én eenvoudig te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem dat na invoering voldoet aan de ISO certificering normeisen van de internationaal erkende ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement. U kunt aan klanten met het certificaat aantonen dat de organisatie voldoet aan de door de norm gestelde eisen voor het verbeteren van kwaliteitsmanagementsystemen.

Lees meer over ons

De belangrijkste ISO certificeringen

ISO 9001 kwaliteit certificering

ISO 9001 is de internationale norm voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen en zorgt voor continue verbetering van de organisatieprocessen, een deugdelijke, hoogwaardige kwaliteit van producten en diensten en daarmee verhoging van klanttevredenheid. De kosten voor het voldoen aan de kenmerken voor NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie blijven beperkt.

ISO 9001

ISO 14001 MILIEU certificering

De ISO 14001 is de norm voor milieumanagement en stelt de organisatie in staat milieuverbeteringen door te voeren. Milieumanagement betekent in de praktijk acties om afval te verminderen, uitstoot en energieverbruik te verlagen en bij nieuwe ontwikkelingen de milieubelasting mee te laten wegen. De kosten voor ISO 14001 wegen niet op tegen de milieuwinst.

ISO 14001

ISO/IEC 27001 DATA VEILIGHEID certificering

ISO/IEC 27001 is de norm voor certificering van data veiligheid en informatie integriteit. Deze ISO/IEC norm geeft voorschriften en beheersmaatregelen voor het verhogen van de betrouwbaarheid en integriteit van digitale gegevens. De kosten voor invoering verminderen het risico op dataverlies.

ISO 27001

ISO 45001 ARBO CERTIFICERING

ISO 45001 is de norm voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en om ziekte en verzuim te voorkomen. Een basiscontract met een bedrijfsarts en Arbodeskundige is verplicht. De kosten voor ISO 45001 kunt u hieronder opvragen.

ISO 45001

VCA VEILIGHEID CERTIFICERING

VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is geen ISO norm maar een nationale checklist voor ondernemingen die werk (laten) uitvoeren. Met het VCA certificaat laat u zien dat u de risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu bij de uitvoering beheerst. De kosten om deze risico's te beheersen blijven beperkt.

VCA certificering

HR EN ORGANISATIE ADVIES EN HULP

HR (Human Resource management) zorgt voor uw mensen als het meest kostbare kapitaal dat uw onderneming bezit. HR organisatie advies en ondersteuning vraagt ook voldoen aan de wet- en regelgeving op dat gebied. Met de juiste uitvoering van Personeel en organisatie wetgeving voorkomt u veel onnodige kosten.

HR - Organisatie

WAT IS ISO 9001 CERTIFICERING?


ISO 9001 

ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen waaraan de organisatie moet voldoen voor certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. De ISO 9001 norm is opgesteld en ontwikkeld door de International Standardization Organization in Zurich Zwitserland en wordt wereldwijd bij alle soorten organisaties in elke sector en branche toegepast. De ISO 9001 is een kwaliteitsnorm voor certificering, certificatie en verlening van het ISO certificaat door een certificeringsinstelling. Deze certificering verloopt via een beoordelingsaudit van conformiteit van de organisatie met de regels en eisen voor kwaliteitsmanagement van de ISO norm die wordt gebruikt als richtlijn en maatstaf voor het controleren, evalueren, beoordelen en vergelijken van organisaties. Het ISO certificaat staat voor continue verbetering van processen, geeft de klant de bevestiging van de betrouwbaarheid van uw producten en diensten en zorgt daarmee voor verbetering van de klanttevredenheid.

ISO Normen

De ISO is een organisatie van samenwerkende normalisatie organisaties, gevestigd in Zürich, Zwitserland. ISO ontwikkelt normen en geeft deze uit via de deelnemende organisaties. ISO 9001 is een standaard die gebruikt wordt voor certificering van managementsystemen. Normen zijn een interpretatie en een vertaling van gewoonlijk door succesvolle bedrijven gebruikte "normale" regels en voorschriften. Deze vertaling is een uniforme generieke set voorwaarden die voor elk bedrijf een eigen uitleg en betekenis heeft. Deze internationaal erkende kwaliteitsmanagementsysteemnormen zijn een maatstaf om bedrijven onderling te kunnen waarderen en certificeren volgens genormaliseerde regels. ISO normen worden wereldwijd in praktisch elk land, op elk gebied en in elke branche gezien als toonaangevend voor onderlinge vergelijking van bedrijven. Met een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de normeisen kan de organisatie de structuur, samenhang, interactie en samenwerking binnen de organisatie verbeteren. ISO heeft voor nieuwe normen de HLS (High Level Structure) structuur ontwikkeld en vsatgesteld.

ISOMANAGEMENT adviseurs

ISOMANAGEMENT zorgt bij de invoering van ISO 9001 normeisen voortvarend en moeiteloos voor een praktisch bruikbaar functioneel én eenvoudig te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001 adviseur brengt de processen in kaart brengen en identificeert en beschrijft werkwijzen en procedures of helpt en ondersteunt uw organisatie daarbij.
Onze ISO 9001 adviseurs zorgen met hun advies en ondersteuning dat u in korte tijd kunt aantonen dat u voldoet aan de ISO 9001 normeisen zodat ISO 9001  op een constructieve, echt nuttige, praktische, betaalbare en waardevolle manier kan worden toegepast in uw managementsysteem.

ISO 9001 CERTIFICERING NORMEISEN INVOEREN IN ORGANISATIE

Na de start van de invoering en de implementatie van de normeisen voor ISO certificering werkt uw organisatie in overeenstemming met de gevraagde regels en voorwaarden. Het ISO keurmerk is een garantie en een verzekering van betrouwbaarheid en een schriftelijk bewijs van transparantie en betrouwbaarheid van processen en procedures in de organisatie.

Met ISO certificering toont u aan dat de organisatie voldoet aan in de norm gestelde eisen voor het evalueren, beoordelen en toetsen en het voortdurend optimaliseren van de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem. ISOMANAGEMENT verzorgt de implementatie snel en effectief zodat de tijdsbesteding aan ISO certificering voor uw werknemers en leidinggevenden minimaal blijft. 

Er zijn geen fundamentele veranderingen in de organisatie maar wel is nu bijvoorbeeld meer duidelijk over de doelen en hoe deze doelstellingen moeten worden bereikt. Kansen op fouten worden sneller gesignaleerd en problemen dus voorkomen. 

ISO 9001 CERTIFICATIE


Externe beoordeling of audit

ISO certificatie vindt plaats door middel van een externe beoordeling, controle en evaluatie via een audit door een bevoegde geautoriseerde auditor van buiten de organisatie, naar de conformiteit met de normeisen. 
Het certificeren van organisaties volgens ISO certificering-normen vindt plaats door onafhankelijke, onpartijdige én deskundige auditoren van geaccrediteerde ISO certificatie-instellingen. Bij een positieve beoordeling wordt het ISO certificaat toegekend.

ISO certificering moeilijk?

Welnee, onze ervaren en vakkundige ISO certificering adviseurs maken dit lastige invoeringstraject juist gemakkelijk. Zij zorgen dat alles vlot verloopt en helpen u in een paar dagen tijd, soms verspreid over enkele weken, aan de ISO normeisen te voldoen. Op die manier kunt u snel een certificatie instelling laten beoordelen dat uw organisatie voldoet aan de in de norm vastgestelde eisen.
Door onze uitgebreide expertise in elke branche en sector kunnen wij u deze advisering en invoering van ISO certificering ook tegen betaalbare kosten aanbieden.

ISO CERTIFICERING VOORDELEN


Analyse en verbetering

Werken conform de ISO certificering eisen vraagt analyse optimalisatie en verbetering van processen en verhoging van efficiency. Verbetering van processen betekent wegnemen van obstakels, meer effectiviteit en besparing op middelen.

Betrokkenheid medewerkers

ISO certificering vraagt input van werknemers in de organisatie en vergroot de betrokkenheid en samenwerking van medewerkers waardoor de werksfeer op de afdelingen verbetert en de werkdruk en ziekteverzuim, en dus de kosten, vermindert.

ISO certificering zonder bureaucratie

ISO certificering invoeren heeft geen bureaucratische regelgeving of papierwerk, procedures en andere overbodige zaken nodig die op een bureaucratische wijze de vrijheid van de organisatie beperken. ISO certificering invoeren is veel meer een hulpmiddel en ondersteunend instrument, de in de praktijk goed werkende manier van uitvoering zonder regels verder te verbeteren. 

KOSTEN EN UITGAVEN BEGELEIDING EN ADVIES INVOERING ISO 9001 14001 27001... CERTIFICERING


Kosten blijven beperkt

Niemand kan in uw budget kijken, maar de totale kosten en uitgaven die u betaalt voor het advies, coaching en begeleiding bij de praktische invoering blijven door de praktische hulp en ondersteuning beperkt.

Indicatie kosten ISO 9001 certificering

We kunnen u een goede kosten indicatie geven als voorbeeld voor de kosten van begeleiding naar de invoering van en het werken conform de ISO normeisen en coaching hulp en advies bij de implementatie van ISO certificering! Voor een betrouwbaar voorbeeld van kosten voor uw organisatie: kijk op onze prijsindicatie pagina.