Wat kost ISO 9001 certificering en certificatie voor uw organisatie?

KOSTEN ISO 9001 CERTIFICERING SNEL EN PRAKTISCH INVOEREN

 

Investering ISO 9001 certificering

Starten met ISO 9001 certificering invoeren en implementeren betekent investeren in de financiële kosten en uitgaven en tijd besteden aan het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en de structuur van de organisatie te bepalen en vast te leggen. NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering vraagt van het management en de medewerkers van de organisatie om bij controles en audits te laten zien en aan te tonen dat de organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van de internationaal erkende ISO 9001 norm. 
U kunt met een financieel betaalbaar budget NEN-EN ISO 9001:2015 certificering introduceren invoeren en implementeren. Daarmee gaat de organisatie werken conform de normeisen voor kwaliteitsmanagement, de organisatie efficiency en klanttevredenheid verbeteren, de waarde van de organisatie verhogen en het wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 certificaat behalen. De prijzen en tarieven voor ISO certificatie, voor honderd procent gaan voldoen aan alle gestelde ISO 9001 normeisen kosten geen vermogen en deze investering gaat veel rendement opleveren. De kosten van invoering en implementatie van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering, beginnen bij circa € 1.900,= euro aan financiële kosten voor een ZZP'er. Het benodigde budget voor deze invoeringskosten voor ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering bedraagt voor een bedrijf van 30 tot 40 fte vanaf € 5.200,= euro.

Tarieven certificatie

De tarieven voor certificatie bestaan uit een vaste prijs per dag exclusief voor het verlenen van diensten voor certificatie. De tarieven zijn niet openbaar maar worden wel vermeld op aangevraagde offertes. De vastgestelde bedragen per dag zijn exclusief reiskosten en administratiekosten. De tarieven van certificatie-instellingen worden jaarlijks aangepast met het percentage van de door het CBS berekende inflatie.
De te verwachten tijdbesteding in dagen en uren van de auditor is de basis voor de berekening van de totale kosten.  
Het bedrag wat je volgens de offerte moet betalen is het aantal te besteden dagen maal het dagtarief. In deze financiële certificatiekosten is nog geen rekening gehouden met eventuele extra reiskosten, administratiekosten en certificaatkosten.

Certificaat als waardevol bezit

Een ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat behalen is een verbetering het imago en waardevolle investering die iedere organisatie zich kan veroorloven. In de huidige markt wordt het ISO certificaat meer en meer een kostbaar bezit.
Deze betaalbare invoeringskosten van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en de certificeringkosten op uw begroting verzekeren u van meer kans bij aanbestedingen en een efficiënte organisatie met het ISO certificaat als commercieel voordeel. Bij een juist gebruik van het volgens de ISO norm gecertificeerd kwaliteitssysteem als een vanzelfsprekende leidraad voor de wijze van managen, sturing geven aan en beheersen van de organisatie, vormt dit een waardevolle investering die het bedrijf geld oplevert.

Betaalbaar hulp en advies

ISOMANAGEMENT zorgt voortvarend en moeiteloos voor een bruikbaar functioneel doeltreffend én eenvoudig te hanteren managementsysteem door identificatie en beschrijving van processen en werkwijzen conform de voorwaarden voor ISO 9001 certificatie.
Onze adviseurs en consultants helpen u bij de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem en de implementatie van de normeisen en zorgen dat u in korte tijd en tegen lage kosten, kunt aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden regels en normeisen voor ISO 9001 certificering.
ISO 9001 certificering  invoeren en implementeren kan op een constructieve, echt nuttige, praktische, en doeltreffende manier worden toegepast in uw managementsysteem en levert grote meerwaarde en positieve resultaten op uw verlies- en winst rekening.

Lees meer over ons

Onze ISO certificeringen

ISO 9001 KWALITEIT CERTIFICERING

ISO 9001 is een norm met eisen voor de invoering van kwaliteitsmanagement-systemen. Deze norm geeft voorwaarden waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen voor certificatie. ISO 9001 is een internationale wereldwijd en door iedereen erkende en geaccepteerde kwaliteitsmanagement norm en is voor steeds meer bedrijven de basis voor de opbouw van het kwaliteitssysteem. Met ISO 9001 certificering toont uw organisatie aan, op een praktische doelmatige en efficiënte wijze aan te voldoen aan de eisen voor goed kwaliteitsmanagement.

ISO 9001

ISO 14001 MILIEU CERTIFICERING

ISO 14001 is de norm met eisen voor een milieu-managementsysteem. Met ISO 14001 certificering laat u zien dat uw organisatie voldoet aan de eisen uit deze norm om de milieuprestaties te verbeteren. Deze norm eist maatregelen om uiteindelijk te komen tot MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en een circulaire economie. Het door deze norm gevraagde inschatten van risico's en kansen om milieuprestaties te verbeteren maakt dit ISO certificaat ook nog economisch rendabel.

ISO 14001

ISO 27001 DATA VEILIGHEID CERTIFICERING

ISO 27001 is een wereldwijd erkende certificeerbare norm. ISO certificering voor deze norm betekent dat u kunt aantonen te voldoen aan de voorschriften in de 27001 standaard en de beheersmaatregelen uit de ISO 27002. De ISO certificering werkwijzen zijn vastgelegd in het ISMS (Information Security Management System). Met het ISO 27001 certificaat toont uw organisatie aan dat zij beschikt over een effectieve beveiliging van interne data en klanten informatie. Dit ISO certificaat verzekert dat de beschikbaarheid en integriteit van gegevens goed is beschermd.

ISO 27001

ISO 45001 ARBO CERTIFICERING

ISO 45001 is een wereldwijd erkende geaccepteerde en goedgekeurde ISO certificering norm en vervangt OHSAS (Occupational Health and Safety). Er is ook een directe link van ISO 45001 certificering met VCA. Organisaties die met advies van ISOMANAGEMENT op een snelle en praktische manier ISO 45001 certificering invoeren kunnen tegen lage kosten snel zichtbaar maken te voldoen aan de normeisen voor verbeteren van arbeidsomstandigheden en gezondheid van alle personeel en eventuele ingeleende werknemers. De kosten voor het behalen van het ISO certificaat blijven beperkt.

ISO 45001

VCA VEILIGHEID CERTIFICERING

VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is geen ISO certificering norm maar een nationale checklist voor alle ondernemingen die werk (laten) uitvoeren. Met het aantoonbaar voldoen aan de certificaat eisen laat u als organisatie zien dat u de risico's ten aanzien van veiligheid en gezondheid en milieu beheerst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Met de VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers laat u, op een effectieve manier zonder hoge kosten, zien actief VGM-incidenten en risico's op ongevallen te verminderen

VCA certificering

HR EN ORGANISATIE ADVIES EN HULP

Uw mensen zijn het kostbare kapitaal dat uw onderneming onderscheidt van anderen. ISO certificeren en een betrouwbaar partner zijn vraagt ook betrouwbaar personeel en aantoonbaar voldoen aan de wet- en regelgeving op dat gebied. Tijd en aandacht besteden aan samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en de juiste inzetbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het bereiken van een echt professionele van de organisatie. Wij helpen en adviseren ook op het gebied van pragmatisch organisatie- en personeelsmanagement.

HR - Organisatie

WAT IS ISO CERTIFICERING?


ISO certificering
ISO certificering is een controle en onderzoek waarmee u kunt bevestigen dat uw bedrijfsorganisatie, de processen en uw werknemers, voldoen aan continue verbetering van bepaalde kenmerken, eigenschappen en kwaliteit, zoals die zijn vastgelegd in een specifieke ISO norm.
De ISO certificering is een evaluatie of audit en controle, die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke externe deskundige geautoriseerde én geaccrediteerde certificatie instelling. Deze instelling moet zelf voldoen aan de eisen van de ISO/IEC 17021 standaard. Deze geautoriseerde geaccrediteerde certificatie instelling beoordeelt en stelt vast of u kunt aantonen dat uw organisatie werkt in overeenstemming met een bepaalde norm. De certificatie-auditor verifieert en test of uw organisatie werkt in overeenstemming met de in de norm vastgelegde regels. U ontvangt een ISO certificaat wanneer uit het onderzoek blijkt dat u kunt laten zien de eisen voorschriften van deze norm op de juiste wijze te gebruiken. 
Wanneer uw organisatie laat zien dat u in staat bent te werken conform de eisen van de norm wordt u door de certificatie-instelling het ISO certificaat of keurmerk toegekend als bevestiging en formele schriftelijke verklaring van deze vaststelling. Dit ISO certificaat bevestigt dat de certificatie-auditor tijdens de beoordeling heeft geconcludeerd dat u kunt aantonen te voldoen aan alle eisen en voorwaarden van de ISO norm.
ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement voor alle organisaties ondernemingen en branches en is een richtlijn met grote waarde voor zowel intern als voor extern gebruik.
ISO 9001 certificering betekent dat uw organisatie kan aantonen te voldoen aan normen van de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement en in staat is te voldoen aan de wet- en regelgeving voor producten en diensten én aan de eisen verwachtingen en wensen van de klant.
Met het ISO 9001 certificaat laat u zien dat uw organisatie tijdens de toetsing door een certificatie-instelling heeft aangetoond te voldoen aan de eis processen, werkwijzen, producten en diensten continu te verbeteren. ISO certificering is een schriftelijke bevestiging en verzekering van de betrouwbaarheid, integriteit en deskundigheid van uw organisatie. Het ISO certificaat verlangt een jaarlijkse onderzoek verificatie en controle door de onafhankelijk extern auditor die verifieert en na de beoordeling evalueert of u nog steeds voldoet aan de  eisen van de ISO 9001 norm. Het ISO certificaat is een bewijs van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Soms is ook een test van objecten of inspectie van een omgeving een voorwaarde voor goedkeuring.
ISO certificering vraagt een investering in een functionele doeltreffende en praktische invoering. Deze investering in kosten en uitgaven voor hulp en advies bij een snelle praktische invoering blijven beperkt. Uw organisatie kan, in een kort tijdsbestek van enkele dagen tot één of twee weken, aan de auditor van het certificatie-instelling, het bewijs leveren dat zij werkt conform alle eisen en voorwaarden die de norm stelt.

ISOMANAGEMENT adviseurs
ISOMANAGEMENT zorgt bij de invoering van ISO certificering voortvarend en moeiteloos voor een praktisch bruikbaar functioneel én eenvoudig te hanteren managementsysteem door het in kaart brengen en identificatie en beschrijving van processen conform de voorwaarden voor ISO 9001 certificatie.
Onze ISO certificering adviseurs zorgen met hun advies en ondersteuning dat u in korte tijd kunt aantonen dat u voldoet aan de normeisen zodat ISO certificering  op een constructieve, echt nuttige, praktische, betaalbare en waardevolle manier kan worden toegepast in uw managementsysteem.

ISO 9001 norm invoeren
ISO 9001 is een norm of standaard met richtlijnen eisen en voorwaarden die in veel bedrijven vaste gewoonte zijn en gebruikt worden als basis en leidraad voor het kwaliteitsmanagementsysteem.
Deze norm is een waardevol hulpmiddel met vaste regels voor opzet, inrichting, implementatie en gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem. De norm is na het behalen van het certificaat ook een maatstaf voor de betrouwbaarheid van bedrijven.
Een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is een managementsysteem waarmee u op een praktische doeltreffende en eenvoudige manier kunt voldoen aan de wensen verwachtingen en eisen van de klant en te zorgen voor loyale en tevreden klanten.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement is daarmee een geschikt en bruikbaar hulpmiddel om klanttevredenheid continu te verbeteren en een goed en doeltreffend instrument om de effectiviteit doeltreffendheid en efficiency van bedrijfsactiviteiten te verhogen.
ISO 9001 vraagt de opeenvolgende activiteiten en de input en output van processen binnen de organisatie te beschrijven, om verbetering van kwaliteit te kunnen managen en om die bereikte kwaliteitsverbetering in processen en werkwijzen te kunnen borgen en daarmee ook de klanttevredenheid te verbeteren.
ISO 9001 vraagt om risicomanagement als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Risicomanagement is volgens ISO 9001 het vaststellen van interne en externe kansen en bedreigingen voor de organisatie inclusief te nemen maatregelen en strategische keuzes om de kansen te realiseren en bedreigingen te verminderen.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement kan worden gecertificeerd door een geaccrediteerde certificatie instelling die als onafhankelijke partij uw managementsysteem beoordeelt op het voldoen aan de eisen van de norm. Bij een positieve beoordeling wordt aan uw organisatie het ISO 9001 certificaat verleend.
De ISO 9001 norm heeft een High Level Structure (HLS). Deze High Level Structuur is een basisstructuur met eenzelfde ordening voor kwaliteitsmanagementnormen waardoor systematische integratie van de verschillende managementsystemen wordt vereenvoudigd.

ISO CERTIFICERING VOORDELEN

ISO certificering houdt veel meer in dan slechts een paar richtlijnen.
Hier volgen ter verduidelijking een aantal bijna overal geldende situaties waarin de voordelen van een goede praktische ISO certificering direct duidelijk zijn:

  • ISO certificering vraagt om een visie en missie voor de komende jaren en een strategie als leidraad om de doelstellingen te bereiken die afgeleiden zijn van deze bedrijfsdoelstellingen;
  • De verkoop gebruikt ISO certificering in onderhandelingen en gesprekken met toekomstige klanten om de degelijkheid en betrouwbaarheid aan te tonen. Het ISO certificaat is hier een bewijs voor uw geloofwaardigheid;
  • Bij de ontwikkeling en ontwerp is ISO certificering waardevol de leidraad voor duidelijke voorwaarden. Het gebruik van de norm vraagt gewoonlijk om duidelijke specificaties bij de start van het project en regels voor autorisatie bij afwijkingen van een eerder gekozen doel. Door het volgen van deze gedragsregels voorkomt ISO certificering een ontwerp dat zonder voorafgaande waarschuwing niet aan de vooraf gestelde eisen zou voldoen;
  • ISO certificering geeft planning en werkvoorbereiding een steuntje in de rug bij het voorkomen van de start van productie zonder dat voldoende gegevens beschikbaar zijn. Een controle en verificatie op de beschikbaarheid en een analyse naar de juistheid van die gegevens voor de start voorkomt veel problemen in de productie; en
  • De uitvoering van productie en dienstverlening wordt na ISO certificering minder belast met incidenten en afwijkingen doordat in de processen optredende fouten eerder worden vastgesteld en opgepakt.

ISO 9001 CERTIFICERING NORMEISEN INVOEREN IN ORGANISATIE

Na het advies coaching en begeleiding bij onze snelle praktische doeltreffende en betaalbare invoering van ISO certificering en na de implementatie van uw ISO 9001, 14001 of 27001 kwaliteitssysteem kunt u aantonen dat de medewerkers en het management in uw organisatie de voorschriften en eisen van de norm en relevante wet- en regelgeving nakomen.
Na invoering van ISO certificering werkt uw organisatie in overeenstemming met de gevraagde regels en voorwaarden en u bent binnen korte tijd klaar om een wereldwijd in iedere branche en sector erkend geaccepteerd ISO certificaat te behalen. Dit ISO keurmerk is een garantie en een verzekering die verwijst naar het vertrouwen dat een geaccrediteerde en geautoriseerde instelling stelt in het managementsysteem.
Wij verzorgen die implementatie en ingebruikneming snel en effectief zodat de tijdsbesteding aan ISO certificering voor uw werknemers en leidinggevenden minimaal blijft. De inrichting en structuur van de organisatie blijft gelijk. Er zijn geen fundamentele of ingrijpende veranderingen maar in de organisatie is nu bijvoorbeeld meer duidelijkheid over de doelen en met welke activiteiten en beschikbaar te stellen middelen deze doelstellingen moeten worden bereikt, kansen op fouten worden sneller gesignaleerd en problemen dus voorkomen. De organisatie wordt eenvoudiger geselecteerd bij aanbestedingen.

Kostenindicatie ISO 9001 certificering
Wij kunnen u een indicatie geven van de kosten van certificatie, of bij diverse onafhankelijke objectieve geaccrediteerde ISO certificerende instellingen een offerte voor de ISO certificatie audit voor u opvragen.

ISO 9001 CERTIFICATIE


Bevestiging eigenschappen
ISO certificatie is de formele bevestiging van het voldoen aan bepaalde kenmerken en eigenschappen door de organisatie en het werken conform de eisen voorschriften en regels van een ISO norm door de medewerkers en het management van deze organisatie.
Een ISO 9001 certificaat laat zien dat uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de norm eisen voor continue verbetering.

Externe beoordeling of audit
ISO certificatie vindt plaats door middel van een externe beoordeling, controle en/of een audit door een bevoegde geautoriseerde auditor van buiten de organisatie, naar de conformiteit met de normeisen van de werkwijzen en procedures binnen de organisatie. Het certificeren van organisaties volgens ISO certificering-normen vindt plaats door onafhankelijke, onpartijdige én deskundige auditoren van geaccrediteerde ISO certificatie-instellingen (accreditatie is het certificeren van een certificatie-instituut door de RvA (Raad van Accreditatie). ISO certificatie wordt dus uitgevoerd door instellingen die bewezen onafhankelijke objectief, betrouwbaar en integer zijn.

Informatie verzamelen en controle
De auditor die de ISO certificatie uitvoert kijkt eerst naar de omstandigheden op de locatie en verzamelt informatie om te zien hoe de algemene eisen moeten worden uitgelegd en te kijken naar en begrip te krijgen voor  specifieke doelen en werkwijzen van de organisatie.
Vervolgens wordt gekeken naar de invulling van de eisen van de norm.
ISOMANAGEMENT verzorgt indien gewenst begeleiding bij de externe certificatie-audit.

Certificaat als bewijs van betrouwbaarheid
Ter bevestiging van een positief uitgevoerde ISO certificering en het behalen van het ISO certificaat levert een certificeerder deze schriftelijke verklaring als bewijs van betrouwbaarheid en transparantie naar klanten, prospects opdrachtgevers én naar de hele markt, dat uw producten en diensten voor 100% voldoen aan de eisen van de betreffende ISO norm. Uw organisatie, uw managementsysteem en uw medewerkers zijn dan ISO gecertificeerd.

ISO certificering moeilijk?
Welnee, onze ervaren en vakkundige ISO certificering adviseurs maken dit lastige invoeringstraject juist gemakkelijk. Zij zorgen dat alles vlot verloopt en helpen u in een paar dagen tijd, soms verspreid over enkele weken, aan de eisen te voldoen. Door onze uitgebreide expertise in elke branche en sector kunnen wij u deze advisering en invoering van ISO certificering ook tegen betaalbare kosten aanbieden.

ISO CERTIFICERING VOORDELEN


Analyse en verbetering
Werken conform de ISO certificering eisen vraagt onderzoek en analyse van processen en procedures om daarmee te zorgen voor verbetering van de efficiency en effectiviteit van de werkwijzen te realiseren.

Structuur en integratie
Een ISO gecertificeerd systeem managementsysteem dat voldoet aan de ISO 9001:2015 eisen heeft een structuur die door de consultant van ISOMANAGEMENT is ingericht volgens de eenduidige basiseisen van de HLS (High Level Structure) waardoor integratie en samenvoeging met andere systemen eenvoudig wordt.

Betrokkenheid medewerkers
ISO certificering vraagt input van werknemers en vergroot de betrokkenheid van medewerkers waardoor de werksfeer op de afdelingen verbetert en de werkdruk en ziekteverzuim, en dus de kosten, vermindert.

Planning
We maken samen een planning ter voorbereiding voor de uitvoering van planmatige activiteiten die volgens de norm periodiek moeten worden uitgevoerd zodat alles tijdig en volgens uw wensen verloopt.

ISO
ISO is de International Standardization Organization. ISO is een samenwerkingsverband van nationale normalisatie-organisaties zoals de NEN, de DIN en de NBN.
De ISO geeft normen uit maar doet zelf geen certificatie-audits om te zien of organisaties deze eisen opvolgen, daarvoor zijn nationale ISO certificatie-instituten beschikbaar.

ZZP en MKB ondernemingen
ISO certificering invoeren is nuttig voor kleine organisaties, ZZP ers freelancers en grote ondernemingen, voor zowel profit als non-profit organisaties, voor ZZP-ers en alle andere grote en kleine samenwerkingsverbanden die hun effectiviteit efficiency en doeltreffendheid willen verbeteren en de concurrentie voor willen blijven.

ISO certificering zonder bureaucratie
ISO certificering invoeren heeft geen bureaucratische regelgeving of papierwerk, procedures en andere overbodige zaken nodig die op een bureaucratische wijze de vrijheid van de organisatie beperken.
ISO certificering invoeren is veel meer een hulpmiddel en ondersteunend instrument om tegen lage kosten en veel voordelen, de in de praktijk van elke goed werkende organisatie manier van werken, vast te houden en mogelijk nog te verbeteren en te borgen.

KOSTEN EN UITGAVEN BEGELEIDING EN ADVIES INVOERING ISO 9001 14001 27001... CERTIFICERING


Kosten blijven beperkt
Niemand kan in uw budget kijken, maar de totale kosten en uitgaven, vanaf het advies en begeleiding bij de praktische invoering van ISO 9001 certificering tot en met het ISO 9001 certificaat behalen bij een geaccrediteerde certificatie-instelling blijven beperkt.

Investeren in tijd en geld
Deze financiële investering om op een snelle praktische manier te gaan voldoen aan de eisen en te werken volgens wereldwijd geaccepteerde ISO certificatie regels valt meestal mee. Ook investering in tijd blijft beperkt door de inzet van onze zeer ervaren adviseurs.
Het bedrag dat u moet investeren in de invoering van ISO 9001 certificering en het voldoen aan de eisen voor kwaliteit of bijvoorbeeld milieu en/of Arbo levert op korte en lange termijn een hoger rendement dan geld op de bank en de opbrengsten zijn zekerder dan bij beleggen.
Uw investering valt zeker mee wanneer een ISO 9001 gecertificeerd systeem uw organisatie één of meerdere opdrachten bij bestaande of nieuwe klanten oplevert en dus meer omzet en extra winst.

Indicatie kosten ISO 9001 certificering
We kunnen u een goede indicatie geven als voorbeeld voor de kosten van begeleiding naar de invoering van en het werken conform de ISO normeisen en coaching hulp en advies bij de implementatie van ISO certificering!
Voor een snelle praktische efficiënte doeltreffende én betaalbare invoering van ISO certificering: kijk op onze kostenpagina